Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.trenujzdziekanami.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.trenujzdziekanami.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Definicje

1. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan– właściciel i administrator Serwisu, firma P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan z siedzibą ul. Jana Pawła II 27 62-085 Skoki, Polska, numer NIP 7841406833.
2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to https://www.trenujzdziekanami.pl oraz https://www.trenujzdziekanmi.pl Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
3. Autor – firma P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan z siedzibą ul. Jana Pawła II 27 62-085 Skoki, Polska, numer NIP 7841406833.
4. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki.
będące podstawowym składnikiem Produktu.
5. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie,
pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo
odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan– zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika
prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie.
3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich z VAT.
5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania, odebrania pliku, lub korzystania z platformy komunikacji.
7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie lub/i poprzez udostepnienie materiałów poprzez przesłanie ich w wiadomości e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji określonych w ofercie.
8. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego
podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
6. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan z siedzibą w Polsce, www.trenujzdziekanmi.pl są aspirującymi oświadczeniami możliwych
rezultatów co poprawy stanu zdrowia i/lub samopoczucia i/lub zmiany sylwetki i inne. Sukces kursów i szkoleń w serwisie, referencje i inne
przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w danej dziedzinie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz innych czynników.
7. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.
8. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

 1. Administrator informuje, ze informacje i porady zamieszczane w serwisie, oraz świadczone w ramach nabytych przez Klienta świadczeń opracowywane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, jednakże ze względu na specyfikę świadczeń Użytkownik powinien mieć na uwadze również poniższe okoliczności:
 2. a) Stosowanie określonej diety może być wykluczone, lub wręcz szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach Serwisu przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety.
 3. c) Uprawianie sportu, w tym również trening fitness wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Użytkownika i w związku z realizowanym treningiem występują dodatkowe dolegliwości Użytkownik powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.
 4. d) Użytkownik powinien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych lub indywidualnych planów treningowych oraz pozostałych zaleceń Trenera , które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Trenerem. Zmiany dokonywane samodzielnie przez Użytkownika mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i osiągane efekty.
 5. e) Administrator zastrzega ,że stosowanie się przez Klienta do porad, diety oraz prowadzenie treningów zgodnie z zaleceniami ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu, zróżnicowaną osobniczo dynamikę przemiany materii, indywidualne okoliczności życiowe nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów w ściśle określonym czasie oraz nie gwarantuje uzyskania efektów tożsamych z efektami innych użytkowników.

 

 

Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługobiorcy

 

1 .Usługobiorca  ma prawo korzystania z Produktu.

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca zobowiązuje się do:
 2. a) współpracy z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia;
 3. b) terminowego dostarczenia na żądanie Usługodawcy: informacji i dokumentów wymaganych do prawidłowego realizacji Zamówienia;
 4. c) pozostawania z Usługodawcą, w celu sprawnej i szybkiej realizacji Zamówienia, w stałym kontakcie e-mailowym, i/lub telefonicznym (w tym sms) lub osobistym do momentu realizacji Zamówienia. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku braku kontaktu ze strony Usługobiorcy i niemożności skontaktowania się z nim, Usługodawca nie będzie mógł wykonać czynności na rzecz Usługobiorcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;

 

 


Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy
  2. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan
  poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
  3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan z reklamacją.
  4. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
  5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek
  bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
  6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie
  klienta (imię, nazwisko – tak by P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan mogło zidentyfikować osobę składającą
  reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail
  przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 

 

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu
1. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do
  informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  2. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  3. P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności –
  nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  4 P.U.H. PARTNER Piotr Dziekan zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Trenerzy Online Julita Dziekan